fbpx
 

Regulamin wizyt

Regulamin wizyt Salonu Krem i Dotyk

data ostatniej aktualizacji 1.04. 2022 

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu rezerwacji Zabiegu, formy płatności, warunków zawarcia umowy, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy.

Pamiętaj, proszę, że postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania
  z usług świadczonych w Salonie KREM I DOTYK, zwanego dalej „Salonem”.
 2. Salon świadczy Usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-20:00 i w soboty w godzinach 9:00-15:00. W pozostałych terminach salon świadczy usługi po indywidualnym ustaleniu z Klientem.
 3. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Salonu, zwaną dalej „Usługą” lub „Zabiegiem”.
 4. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.

§ 2
Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 4. Salon – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
 6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca – Aleksandra Stanulewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KREM I DOTYK, pod adresem Ryżowa 45a lok. 103, NIP: 775-231-81-39, REGON: 472936925, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@kremidotyk.pl, numer telefonu: 578919155.
 8. Konsument- osoba fizyczna zawierająca umowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 3
Klienci

 1. Klientem Salonu jest osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

§ 4
Świadczone usługi

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług opublikowanym na stronie internetowej Salonu oraz dostępnym w Salonie.
 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
 4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym Regulaminem wizyt albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

§ 5
Rezerwacja wizyt, zawarcie umowy

 1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty stacjonarnie w Salonie, telefonicznie, bezpośrednio przez aplikację Fresha i online. 
 2. Wizyty są potwierdzane poprzez aplikację Fresha lub poprzez uiszczenie Zadatku na konto bankowe wskazane przez Usługodawcę przelewem lub blikiem- wedle wyboru Klienta.
 3. Termin Zabiegu w aplikacji Fresha potwierdzany jest poprzez aktywną kartę płatniczą. 
 4. Klient zobowiązany jest dokonać potwierdzenia wizyty umówionej stacjonarnie w Salonie, telefonicznie, online przez wiadomość e-mail lub przy pomocy komunikatora internetowego poprzez aplikację Fresha w terminie 1 godziny od momentu otrzymania wiadomości sms, którą Usługodawca generuje przy pomocy aplikacji Fresha i przesyła do Klienta. W przypadku braku potwierdzenia wizyty w czasie zgodnym ze zdaniem poprzednim, termin wizyty Klienta może zostać odwołany jako niepotwierdzony i może zostać zajęty przez inną osobę. Salon informuje Klienta o odwołaniu terminu wizyty poprzez przesłanie wiadomości sms.
 5. W przypadku umówienia wizyty przez stronę internetową Salonu, w serwisie Facebook, Google lub za pomocą serwisu Instagram, Klient automatycznie kierowany jest do zapisu poprzez aplikację Fresha w której dokonuje samodzielnie zapisu i potwierdzenia terminu wizyty wprowadzając aktywną kartę płatniczą. 
 6. W przypadku umówienia wizyty bezpośrednio w aplikacji Fresha Klient wprowadza kartę płatniczą celem potwierdzenia wizyty tylko przy dokonywaniu pierwszego umówienia wizyty. Umawianie kolejnych wizyt bezpośrednio w aplikacji Fresha nie wymaga wprowadzania karty płatniczej tak długo jak karta płatnicza  jest aktywna.
 7. W celu potwierdzenia terminu wizyty w sposób inny niż za pomocą aplikacji Fresha wedle wyboru Klienta, Klient potwierdza termin wizyty poprzez uiszczenie Zadatku w wysokości 50% wartości Usługi na jaką Klient dokonuje zapisu. Klient dokonuje płatności w wybranej formie wskazanej w Regulaminie wizyt w terminie 24 godzin. W przypadku braku potwierdzenia terminu wizyty w czasie zgodnym ze zdaniem poprzednim, termin wizyty Klienta może zostać odwołany jako niepotwierdzony i może zostać zajęty przez inną osobę. Salon informuje Klienta o odwołaniu terminu wizyty poprzez przesłanie wiadomości sms.
 8. Odwołanie lub przełożenie wizyty na więcej niż 24h przed wizytą jest nieodpłatne. Odwołanie lub przełożenie wizyty na mniej niż 24h w dniu wizyty umówionej w Salonie wiąże się z pobraniem i zatrzymaniem przez Usługodawcę Zadatku w wysokości 30% wartości usługi wykonywanej w trakcie wizyty na jaką Klient dokonał zapisu. Brak obecności Klienta w terminie umówionej wizyty w Salonie lub w spóźnienie Klienta uniemożliwiające wykonanie Zabiegu w pozostałym czasie wiąże się z pobraniem i zatrzymaniem przez Usługodawcę Zadatku w wysokości 50% wartości Usługi wykonywanej w trakcie wizyty na jaką Klient dokonał zapisu.
 9. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta.
 10. Z chwilą potwierdzenia terminu wizyty Zabiegu w aplikacji Fresha przez Klienta zostaje zawarta umowa o wykonanie Zabiegu, w pozostałych wypadkach umowa zostaje zawarta z momentem przesłania potwierdzenia terminu Zabiegu przez Usługodawcę.
 11. Zamówienia na Usługi można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę za pomocą aplikacji Fresha.  W Formularzu zamówienia aplikacji Fresha konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer karty, dane niezbędne do wystawienia dowodu uiszczenia płatności.

§ 6
Spóźnienia

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Salonie Klient powinien stawić się w Salonie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
 2. Salon dopuszcza spóźnienie Klienta do 15 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu o ile będzie taka możliwość.
 3. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Salon ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym Regulaminie wizyt terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w § 5 .
 4. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca dopuszcza możliwość przełożenia Zabiegu na inny termin w ramach możliwości czasowych i organizacyjnych.

§ 7
Płatności

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
 2. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie i na stronie internetowej Usługodawcy. Cena Zabiegu  jest ceną brutto.
 3. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:
 1. Płatność gotówką w kasie;
 2. Płatność kartą płatniczą;
 3. Wcześniejsza płatność przelewem;
 4. Płatność blik.
 1. W przypadku umawiania terminu Zabiegu za pomocą aplikacji Fresha płatność pobierana jest w sposób wybrany przez Klienta.
 2. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.
 3. Usługodawca przekazuje Klientowi paragon lub fakturę VAT po terminie wykonania Zabiegu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.

§ 8
Pakiet Zabiegów

 1. Usługodawca świadczy Zabiegi także w ramach Pakietu Członkowskiego. Warianty Pakietów Członkowskich są prezentowane na stronie internetowej Usługodawcy oraz w aplikacji Fresha. 
 2. Pakiet Członkowski jest ważny przez określony czas i dedykowany jest dla konkretnej osoby wskazanej przez Klienta. Po terminie ważności nie ma możliwości przywrócenia ważności lub skorzystania z Pakietu Członkowskiego, a umowa zawarta między Usługodawca a Klientem wygasa.
 3. Płatność w przypadku Pakietu Zabiegów pobierana jest w pełnej wartości w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę. 
 4. Pakiet Członkowski nie może być wymieniony na środki pieniężne.
 5. Nie dopuszcza się możliwości zamiany Zabiegów wchodzących w skład Pakietu czy zamiany osoby na rzecz której Zabiegi wchodzące w skład Pakietu Członkowskiego są wykonane.
 6. Termin wykonania Zabiegu w ramach Pakietu Członkowskiego jest ustalany przez Klienta przy użyciu aplikacji Fresha lub telefonicznie. W przypadku braku odwołania terminu Zabiegu umówionego w ramach Pakietu w terminie wskazanym w Regulaminie wizyt (24 godziny przed zaplanowanym terminem Zabiegu), w razie spóźnienia uniemożliwiającego wykonanie Zabiegu w pozostałym czasie lub w razie braku obecności na umówionym Zabiegu Klientowi nie przysługuje dodatkowy termin Zabiegu czy zwrot płatności za Zabieg.
 7. O ile inaczej nie wskazano w niniejszym paragrafie pozostałe postanowienia Regulaminu wizyt znajdują odpowiednie zastosowanie do Zabiegów świadczonych na podstawie Pakietu Członkowskiego. 

§ 9
Voucher

 1. Voucher dostępny w ofercie Usługodawcy ważny jest przez określony czas i dedykowany jest dla konkretnej osoby wskazanej przez Klienta. Po terminie ważności nie ma możliwości przywrócenia ważności lub skorzystania z takiego vouchera, a umowa zawarta między Usługodawca a Klientem wygasa.
 2. Płatność w przypadku vouchera pobierana jest w pełnej wartości w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę.
 3. Voucher nie może być wymieniony na środki pieniężne.
 4. Termin wykonania Zabiegu w ramach vouchera jest ustalany przy użyciu aplikacji Fresha lub telefonicznie.
 5. Usługodawca dopuszcza zamianę Zabiegu objętego voucherem na inny Zabieg dostępny w ofercie Salonu w miarę możliwości organizacyjnych i technicznych przedsiębiorstwa Usługodawcy i z zachowaniem ram czasowych ważności vouchera. W przypadku gdy dysponent vouchera wyraża chęć zamiany na inny Zabieg, którego cenna jest wyższa niż wartość vouchera, powinien dopłacić różnicę ceny na rzecz Usługodawcy.
 6. O ile inaczej nie wskazano w niniejszym paragrafie pozostałe postanowienia Regulaminu wizyt znajdują odpowiednie zastosowanie do Zabiegów świadczonych na podstawie vouchera z zastrzeżeniem, że odwołanie/zamiana terminu Zabiegu dokonanego w ramach wykorzystania vouchera dopuszczalne jest jednokrotnie bez pobrania należności za Zabieg. Kolejne (drugie) odwołanie/ zamiana terminu wiąże się z odliczeniem wartości Usługi z vouchera.

§ 10
Standardy pracy Salonu

 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 5. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

§ 11
Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
 1. przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia;
 2. odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
 3. do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych;
 4. do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług;
 5. do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.

§ 12
Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 3. Reklamacje składa się w formie pisemnej, osobiście w Salonie, za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu lub elektronicznie na adres mailowy: kontakt@kremidotyk.pl
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe Klienta.

§ 13
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt  z Administratorem jest możliwy przy wykorzystaniu: adresu e-mail kontakt@kremidotyk.pl, pod numerem telefonu 578919155 lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zapytań Klienta, wykonania Usługi oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Usługodawcy.
 4. Usługodawca wdraża środki organizacyjne i techniczne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Klienta.
 5. Informujemy, że jako Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
 2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy o wykonanie Zabiegu. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Wystarczające jest złożenie oświadczenia przed upływem terminu przez Klienta. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca  zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności. 
 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient  wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta (Klienta), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi niebędącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 7. Umowa może zostać wypowiedziana przez Klienta z zachowaniem 14- dniowego terminu wypowiedzenia. Pobrana przez Usługodawcę płatność za niewykorzystaną Usługę zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Postanowienia §5 niniejszego Regulaminu wizyt znajdują odpowiednie zastosowanie. Wypowiedzenie umowy, której przedmiotem jest Pakiet Członkowski wiąże się ze zwrotem płatności obliczonej proporcjonalnie do ilości wykonanych Zabiegów przy czym w tym wypadku Usługodawca zastrzega, że cena każdego Zabiegu wykonanego w ramach Pakietu Członkowskiego do dnia rozwiązania umowy jest równa cenie jednostkowej Zabiegu dostępnej na stronie w dniu zawarcia umowy nabycia Pakietu Członkowskiego (nie jest równa proporcjonalna względem ilości Zabiegów wchodzących w skład Pakietu członkowskiego i jego ceny). 
 8. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php”http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php”http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może znaleźć na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl oraz skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie, publikacji na stronie internetowej Usługodawcy.
 4. Aktualny Regulamin wizyt jest dostępny w Salonie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów oraz na stronie internetowej Usługodawcy.
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu wizyt zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Niniejszy Regulamin został osadzony na stronie-  1.04. 2022 r.

Data ostatniej aktualizacji-1.04.2022 r.

0
  0
  Twoje zakupy
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu